Benzyna ekstrakcyjna karta charakterystyki laksol

Pobierz

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu firma Laksol w swojej ofercie posiada płyny do spryskiwaczy, zmywacze, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki do farb i lakierów, oraz ogólnego stosowania.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Największy wybór produktów w najlepszych cenach!1.3.. 2*; R45 Xn; R65: Pierwsza pomoc: Niezbędne leki: tlen .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r.. 1B Na podstawie noty H i P substancja nie jest klasyfikowana jakoKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCYBENZYNA EKSTRAKCYJNA SPRAY Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy) 998 (straż pożarna) 999 (pogotowie medyczne) Edward Lukaszewicz P.P.H.U.. Cechy produktu: wiele zastosowań; odtłuszcza; Barwa: bezbarwna do słomkowej; Gęstość: około 0,78 kg/L; Konsystencja: niskolepka ciecz1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Zakłady Chemiczne "ANSER" Sp..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Pobierz (496.91k .1.3.. Łączna 28 34-300 Żywiec, .Rozpuszczalnik BENZYNA EKSTRAKCYJNA 2.5 l DRAGON 68 z .. Nr CAS: Nie dotyczy Nr WE: Nie dotyczy Nr indeksowy: Nie dotyczy Nr rejestracji: Nie dotyczy Data sporządzenia karty: 07-02-2003 r. 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneMAX BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA to wysokiej jakości produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków.. Telefon kontaktowy do firmy: W nagłych przypadkach: w godz. pracy od 7 -15, (1 3) 44 66 316KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 05.07.2005 Aktualizacja: 01.01.2015 BENZYNA DO LAKIERÓW AP Wersja: 3.0CLP Strona 1 z 10 SEKCJA 1.. 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa Handlowa: Producent: Adres: Telefon/Fax.. Jest to nieoceniony i naprawdę przydatny produkt, zwłaszcza gdy wykonujemy wokół domu drobne prace naprawcze, remontowe, czy majsterkowe.1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki: Producent: CAZET KAMPINOS S.J.. Z jej pomocą można czyścić, konserwować, polerować oraz rozpuszczać.. ANED Export-Import ul. Waska 3 96-515 Teresin o.Nazwa substancji : BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Wzór chemiczny : - Numer CAS : 64742-49- Oznakowanie WE : 265-151-9 Numer indeksowy : 649-328-00-1 Numer rejestracji : 01--xxxx Synonimy : Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem..

Benzyna: ekstrakcyjna NDS: 500 mg/m3, NDSCh: 1500 mg/m3, NDSP: -Benzyna ekstrakcyjna z domieszką.

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyBenzyna ekstrakcyjna znajduje swoje zastosowanie w garażach, warsztatach domowych oraz domach.. ANED Export-Import ul. Waska 3KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA LAKOWA Data sporządzenia: 15.09.1999 Strona 5 z 11 Data aktualizacji: 16.12.2013 UWAGA: Opróżnione, nieoczyszczone opakowania mogą zawierać pozostałości substancji (ciecz, pary) i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Benzyna ekstrakcyjna jest również doskonałym rozpuszczalnikiem:Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Nafta do oświetlania - karta charakterystyki (polski) 0.31 MB pobierz: Benzyna lakowa bezaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.17 MB pobierz: Rozcieńczalnik ekstrakcyjny - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierzSynonimy: gazolina z gazu ziemnego; niskowrząca frakcja benzynowa: Klasyfikacja substancji: Rakotw.. Numer telefonu alarmowego.Benzyna ekstrakycjna nie zawiera w swoim składzie benzenu..

Elementy oznakowania Piktogram: : GHS02 GHS07 GHS08 GHS09Benzyna ekstrakcyjna: Niedostępne.

Zakład Chemii Budowlanej Łazy 53; 05-085 Kampinos Tel.. ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA - MODYFIKOWANA —OFOfl Sp.. Karta Charakterystyki.. z o.o. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (13) 44 66 433 Zakład produkcyjny 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 (13) 44 66 316/(13) 44 66 315 1.4.. Post ępowanie z odpadami.. Strona 1 z 10 1 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:Rozpuszczalnik Benzyna ekstrakcyjna Strona 3 z 16 CAS: 64742-49- WE (EINECS): 265-151-9 Nr indeksowy: 649-328-00-1 Nr rejestracji: 01--xxxx UWAGA 1 Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem;) 1 95-100 GHS02 GHS09 GHS08 GHS07 Dgr Carc 1B Muta.. Używany w pralniach chemicznych do prania na such, w przemyśle poligraficznym przy myciu maszyn i urządzeń.. zmianami BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 29.01.2009 Aktualizacja: 11.10.2018 Wersja: 7.0CLP Strona 2 z 12 2.2.. Numer telefonu alarmowego.. Producent: Adres: Telefon /Fax: E-mail: Rafineria w Jaśle 38-200 Jasło ul.3 Maja 10 (13) 44 66 316/(13) 44 66 315 1.4. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) ekstrakcyjna modyfikowana, preparat służący do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, odtłuszcza powierzchnie przed lakierowaniem, przeznaczony jest też do czyszczenia narzędzi i uporczywych zabrudzeń..

22 725 05 62; 22 725 05 63 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: produktów producenta LAKSOL.

Należy rozważyć możliwość wykorzystania odpadów w celach przemysłowych bądź nieprzemysłowych.Osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: Magdalena Chrab ąszcz e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce : Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel.. z o.o. 88-192 Piechcin, Zalesie Barcińskie 29 (0-52) 383-73-82 / (0-52) 383-73-78BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy) 998 (straż pożarna) 999 (pogotowie medyczne) Edward Lukaszewicz P.P.H.U.. Data aktualizacji: 12.12.2013r.. +48 12 411 99 99, +48- 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez cał ą dob ę.Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.. O firmie Biuro prasowe Zrównoważony rozwój Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Regulamin Praca Dla dostawców.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA Węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane CAS: 93763-33-8 WE: 297-852-Nazwa: Rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna Zawiera: Benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa), heksan.. Zastosowanie: Produkt przeznaczony do mycia i odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem.. Rozcieńczalnik ekstrakcyjny Karta Charakterystyki; Szybki kontakt.. z o.o. ul. Dźwigowa 3/34, 02-437 Warszawa tel.. Stosowany do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt