Ramowy plan nauczania szkoły muzycznej i stopnia

Pobierz

Warszawa, dnia 7 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .3) branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami .Publiczne szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury stosują ramowe plany nauczania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 785), do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez te szkoły, o której mowa w art .RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA.pdf .. RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA.. i indywidualnych.. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i w sobotnie przedpołudnie, zgodnie z planem zajęć grupowych.. ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE.. RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJ ĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE DLA KLAS I - IV (cykl czteroletni) Tabela 2 Poz. OBOWI ĄZKOWE ZAJ ĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 1.. Prawodawstwo liturgiczno-muzyczne .Załącznik nr 2 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla klas I III Edukacja wczesnoszkolna..

Ramowy plan nauczania - wokalistyka.

1 pkt 3 i ust.. Bardziej szczegółowo.. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje: § 1.. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla .RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 2018/2019 6-letni cykl kształcenia Poz.. Tabela 1.W ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych stosuje się: 1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI;W przypadku uczniów szkół realizujących, do dnia wejścia w życie rozporządzenia, ramowe plany nauczania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 262) albo w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z .Ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły baletowej, określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 6 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka oraz język łaciński i kultura antyczna stosuje się .3..

10.Ramowy plan nauczania w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia.

z 7 września 2016 r. pod poz. 1408 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.Publiczne szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury stosują ramowe plany nauczania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 785), do czasu zakończenia prowadzenia .3.. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE.. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia 1 Instrument główny 10 2 1Fortepian dodatkowy 1 / 3 3 Rytmika 15 4 Kształcenie słuchu 5 Zajęcia z akompaniatorem XRAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE dla klas I-VI Tabela 1 Poz. RAMOWY PLAN NAUCZANIA DIECEZJALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W GLIWICACH .. Na podstawie art. 47 ust.. Regulamin korzystania z sal; .. Więcej informacji Menu główne SMK.. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA] Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. (poz. 785) Załącznik nr 1.. Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych: 1) szkoły muzycznej I stopnia - w załączniku nr 1do rozporządzenia: a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI - w tabeli 1,ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej ii stopnia oraz ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły baletowej, określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 6 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka oraz język łaciński i kultura …W ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1408) stosuje się:Ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły baletowej, określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 6 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka oraz język .2) branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami .Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia określa tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego, i zajęć z wychowawcą.ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej ii stopnia oraz ramowy plan nauczania dla ogólnokształcącej szkoły baletowej, określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 6 do rozporządzenia, w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora szkoły jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka oraz język łaciński i kultura …z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół..

Liczba godzin tygodniowo w. sześcioletnim cyklu nauczania.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w I klasie Liczba godzin tygodniowo w II klasie Liczba godzin tygodniowo w III klasie Liczba godzin tygodniowo w IV klasie Liczba godzin tygodniowo w V klasie Liczba godzin tygodniowo w VI klasie 1. dla klas I-VI.. Zaj ęcia umuzykalniaj ące 1 RAZEM 1 Poz.W ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia ramowy plan nauczania określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1408) stosuje się: 1)RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6-letni cykl kształcenia klasy I-VI Tabela 1 Poz.. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo dla klas I-VI 1 Instrument główny 11 2 Zespół instrumentalny 3 Zajęcia z akompaniatorem X 4 Zajęcia indywidualne 1 1/ 3 5 Rytmika z kształceniem słuchu 6Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje : § 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt