Protokół zniszczenia sprzętu wzór

Pobierz

Termin realizacji umowy:___________________.. Ze strony Wykonawcy: (nazwa i adres) (imię i nazwisko osoby upoważnionej) Ze strony Zamawiającego:Wzór protokołu zniszczenia towarów: kamello: Witam !. Protokół likwidacji (protokół zniszczenia sprzętu) Likwidacja środków trwałych i wyposażenia, zniszczonych, zaginionych narzędzi, urządzeń, czy sprzętu powinna odbywać się komisyjnie i zostać udokumentowana protokołem likwidacji.Protokół zniszczenia towaru - wzór z omówieniem Wydanie zewnętrzne WZ - wzór z omówieniem Skierowanie na badania lekarskie - wzór z omówieniemProtokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol: Opis: Dz.U.. To pewnie nie jest trudne samemu napisać, ale chciałbym mieć taki "fachowy".-- Pozdrowienia, -- Archiwum grupy: powinien zawierać protokół zniszczenia towaru?. Pobierz jego darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!. Dnia .. (gdzie) nastąpiło przekazanie .. Przewodniczący Izabela Sośnik wicedyrektor szkoły 2. Członek mgr Teresa Kubik SIP-owiec 3. Członek Waldemar Sykut konserwator Komisja w powyższym składzie po dokładnym sprawdzeniu stwierdza, że niżej wymienione urządzenia zostały zużyte (zniszczone) na skutek .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA - ZUŻYCIA NR 2/2014 Sporządzony dnia 09.07.2014 r. przez komisję w składzie: 1.. Towary zakupione w ramach prowadzonej działalności, wymienione w załączniku nr.1 dnia ..

W takiej sytuacji należy sporządzić protokół likwidacji wyposażenia.

Protokół likwidacji łatwo wydrukujesz w programach PWSK: Szybka Inwentaryzacja i Program Narzędziownia.Wyjaśniamy, w jaki sposób sporządzić protokół zniszczenia towaru.. CZĘŚĆ NR I / II* ZAMÓWIENIA.. Musi się w nim znaleźć między innymi: numer protokołu, data jego sporządzenia, dane osoby sporządzającej oraz data zniszczenia lub straty towaru.PROTOKÓŁ.. W ten sposób składniki majątku, których nie ma już fizycznie w firmie zostaną usunięte również z ewidencji księgowej.. 2019, poz. 2534 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/STRATY TOWARU nr ….. aby ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór protokołu, który pobierzesz poniżej: Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy wzórprotokÓŁ zniszczenia towaru nr .. Wyposażenie, które nabywamy w trakcie prowadzenia firmy może ulec zniszczeniu lub zużyciu.. Został sporz ądzony przez ….. b ędącego ….. (imi ę i nazwisko) (stanowisko)PROTOKÓŁ LIKWIDACJI/ZNISZCZENIA/ZUŻYCIA1 ŚRODKÓW TRWAŁYCH/POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH/WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH/POZOSTAŁYCH WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.. Szukałem w przepisach ale nie mogę znaleźć co powinien zawierać..

Protokół likwidacji czy też zniszczenia towaru powinien dokumentować kilka istotnych informacji.

200 .. r. przez komisję w składzie : 1.. Miejsce dokonania odbioru: ___________________.. Może ktoś ma taki wzór ?. 3. przeprowadziła w dniach .. selekcj ę akt i zakwalifikowała do zniszczenia dokumentacj ę niearchiwaln ą wymienion ą w zał ączonym spisie, zawieraj ącymCo powinna zawierać ekspertyza uszkodzonego sprzętu po burzy?. Data dokonania odbioru: ___________________.. przez komisję likwidacyjną w składzie: Przewodniczący komisji: .1 PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA ZUŻYCIA NR 2/2014 Sporządzony dnia r. przez komisję w składzie: 1.. Sporządzony w dniu ………….. w ………………….. na wniosek …………………………………….. Komisja stwierdziła, że niżej wyszczególnione przedmioty stały się niezdatne do użytku,PROTOKÓŁ UŻYCZENIA I ZWROTU SPRZĘTU Imię i nazwisko osoby biorącej w użyczenie:………………………………………………………… Adres zamieszkania: .Plik Wzór nr 09 protokół zniszczenia.pdf na koncie użytkownika afftobus • folder Wzory obozowe • Data dodania: 26 lut 2012Protokół Zniszczenia Akt Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska słu żbowe członków komisji) 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt