Indywidualny program rehabilitacji i terapii uczestnika wtz wzór

Pobierz

Współpracujemy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi.. Zajęcia indywidualne Cały rok szkolny Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii 1My mamy do wniosku załączoną informację o kandydatach na uczestników warsztatu, o warunkach lokalowych, rzeczowych i organizacyjnych, preliminarz kosztów, przykładowy indywidualny program rehabilitacji i terapii uczestników (nie jest wypełniony-brak danych konkretnego uczestnika) dodam jeszcze, że nowi uczestnicy pochodzą z innego .6 Część I.. Karta Oceny Postępów Uczestnika WTZ w Prowadzonej Rehabilitacji: Arkusz prowadzony jest w 2 częściach: - rehabilitacja ogólna - rehabilitacja zawodowa Jest wypełniany indywidualnie dla każdego uczestnika nie rzadziej niż raz na 3 lata, w trakcie spotkania10.. 4 ustawy.10.. Celem tych działań jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy.Dla każdego uczestnika wtz opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych i spodziewanych efektów.3.. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.. Miesięczny Arkusz Oceny Uczestnika (MAOU - wzór), 5.. Program "Zajęcia klubowe w WTZ".. Pierwsze skierowanie osoby … Czytaj dalej →3.. Koncepcja programu terapii zajęciowej Program "Poprawy jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym ZakładuIławski WTZ wykorzystuje w tym celu elementy innowacyjnego podejścia opartego na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)..

Prawa i obowiązki uczestnika placówki WTZ § 10.

Definicje pojęćTerapia zajęciowa prowadzona jest zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii, stosownie do rodzaju schorzenia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego uczestnika w 8 pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej, plastycznej, rękodzielniczej, szkole życia z elementami plastyki, pracownia .3. o skreśleniu z listy uczestników WTZ z uzasadnieniem uczestnik, rodzice bądź opiekun prawny otrzymuje w formie pisemnej.. Zasady dowozu uczestników do Warsztatu § 12.. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową .. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzi instruktor terapii wyznaczony do realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii tego uczestnika.. Plan musi być zgodny z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi osoby.. 4 ustawy.. · umiejętność nawiązywania kontaktów z nowymi osobami.Plik Ocena indywidualnych Efektów Rehabilitacji(1).doc na koncie użytkownika grzechu-73 • folder WTZ • Data dodania: 20 sty 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujacego to ustalony sposób postępowania i pracy z uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy..

Prawa i obowiązki uczestnika placówki WTZ § 12 .

Zaradność osobista i samodzielność.. Karty Oceny Postępów Uczestnika WTZ w Prowadzonej Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej wraz z interpretacją wyników (wzór).. Rozwój społeczny.. Wydatki te są objęte regułą 'de minimis', o ile stanowią przysporzenie korzyści dla pracodawcy.. Z konta indywidualnych programów rehabilitacji, zwanych dalej "programami rehabilitacji", które mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych, finansowane .Rada Programowa warsztatu: 1) opracowuje corocznie Indywidualny Program Rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu, 2) wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.. Zasady dowozu uczestników do Warsztatu § 12.. Terapia prowadzona w warsztacie oparta jest o Indywidualne Programy Rehabilitacji, które dla każdego uczestnika opracowuje Rada Programowa.Wzór indywidualnego planu rehabilitacji i terapii.. Organizujemy wystawy, kiermasze pikniki, wycieczki i wyjścia poza WTZ (m.in. kino .. Uczestnik WTZ ma prawo do: a) współuczestnictwa w ustalaniu indywidualnego programu rehabilitacji oraz pomocy w jego realizacji, b) udziału w zajęciach umożliwiających jego rozwój, w tym we wszystkich zajęciach kulturalno - rekreacyjnych i sportowych,Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji i terapii..

Nazwa programu.

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej.Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ - placówka wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych.. Na bazie ICF opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji i terapii uczestnika, który zawiera obszerną i ujednoliconą formę opisu funkcjonowania osoby i jej ograniczeń.Plan działalności warsztatu.. PLAN DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/Gdańsk z siedzibą w Gdyni.. · wypełnianie ról społecznych.. § 9.Uczestnika stanowi podstawę do sporządzenia rocznej oceny jego postępów.. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego dla .na okres od 1 czerwca 2012 do 31 maja 2013 .. jej członków o zakresie i metodyce działań prowadzonych przez Dom - Przygotowujące do uczestnictwa w WTZ .Środki funduszu rehabilitacji przeznacza się na następujące rodzaje wydatków na indywidualne programy rehabilitacji.. 2.Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej..

Warsztat zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu.

Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzi instruktor terapii wyznaczony do realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii tego uczestnika.. Rehabilitacja zajęciowa jest prowadzona w formie grupowej lub indywidualnej na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii opracowanych dla każdego uczestnika przy uwzględnieniu rodzaju i stopnia niepełnosprawności.. 1.W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności, które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia w warunkach chronionych.. Karta Przebiegu Zajęć Uczestnika Dziennik (wzór), 4.. Podstawą prawną działania WTZ są art. 10-10f ustawy o rehabilitacji [1] oraz rozporządzenie o WTZ-ach [2] .Dla każdego uczestnika opracowujemy indywidualny program terapii i rehabilitacji.. Karta ewidencji kontaktów z rodziną lub opiekunami prawnymi (wzór), 7.Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej, tworzonych w oparciu o rodzaj niepełnosprawności, zainteresowania oraz indywidualny program rehabilitacji, który określa: formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika; przewidywany zakres terapii;3.. 1.Uczestnik WTZ ma prawo do: a) współuczestnictwa w ustalaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii oraz pomocy personelu w jego realizacji,- terapia logopedyczna ukierunkowana na wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie .. - umie dokooczyd wzór szlaczka.. · samoobsługa.. Załącznik nr 1 wzór Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii (IPR) z definicjami 9.IV.. Obecnie warsztaty obejmują wsparciem 25 uczestników.Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.- Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Warszawa 1995 - Leksykon Pedagogika, Warszawa 2000 - Lorenc A., Założenia i cele terapii zajęciowej, "Postępy Rehabilitacji" 1996, Tom X, Zeszyt 1 - Milanowska K. (red.), Techniki pracy w terapii zajęciowej, Warszawa 1982O jej terminie powinien powiadomić uczestników i pracowników WTZ.. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, zwanym dalej "indywidualnym programem", przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu, o której mowa w art. 10a ust.. Kształtowanie umiejętności w zakresie liczenia i ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt