Sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec semestru

Pobierz

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8Przedstawiam szablony sprawozdań wychowawców za 1-szy semestr nauki.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Za przesłanie i zgodę na publikację dziękuję autorom: Maciej Hope; Katarzyna Forc ; Małgorzata Klimczak; Oto wzory sprawozdań do pobrania.. Informacja dotycząca sytuacji wychowawczej klasie z uwzględnieniem realizacji planu pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych.Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Uzasadnienie ocen niedostatecznych stanowi załącznik do sprawozdania Uzasadnienie ocen celujących stanowi załącznik do sprawozdania Oceny uczniów z zachowania:SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 zespół nauczycieli wychowania ..

Informacja wychowawcy klasy na posiedzenie.

Wychowawca:.. SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 201./201.. ( KLASY IV- VI SP) Klasa.. semestru :., w tym : dziewcząt: .. chłopców: .. Stan klasy na początku roku szkolnego ……………….. Stan klasy na koniec semestru …………….Propozycje działań wychowawczych i profilaktycznych ogólnoszkolnych do Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki na następny rok szkolny: /podpis wychowawcy/ Sprawozdanie dotyczące pomocy materialnej dla uczniów% Wykaz uczniów mających 100% frekwencję:#sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowa arobecun6 : sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego na koniec roku szkolnego Plik pod linkiem: om.gy/YeHj7Inne informacje o klasie: osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach sportowych , itp. nie organizowanych przez szkołę (imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa i szczebel konkursu, osiągnięcia):Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc na koncie użytkownika jaaga1 .SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ZA ….. rok szkolny ……………………………………….…………….. klasa……………………………………………….. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Stan klasy na koniec ….. SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 201./201..

Ilość uczniów..... I. Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Ogólna charakterystyka klasy (poziom edukacyjny klasy, respektowanie norm społecznych)SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ZA …….. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Wychowawca: Renata Hyjek.. Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. ).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja: rok szkolny - Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu: 1.. Nazwisko i imię uczniaINFORMACJA WYCHOWAWCY KLAS 1- 3 NA POSIEDZENIE KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ.. Wychowawca: Klasa: Stan klasy: Klasyfikowanych:1 Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 4-8 i III gimnazjum rok szkolny Klasa:.. .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki"..

Klasa ....... .................................. (wychowawca klasy) 1.

Grupa "Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców.. Wychowawca.. Frekwencja: Zestawienie godzin uczęszczania uczniów: Stan .. Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.KLASA 6.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.Informacja wychowawcy klasy na konferencję wychowawczą.. klasy Suma dni obecnych Suma dni nieobecnych Usprawiedliwionych Nieusprawiedliwionych % obecności Wykaz uczniów mających 100 % frekwencję: Lp.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Imię i nazwisko ucznia - krótka charakterystyka uczniaKlasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego .Sprawozdanie wychowawcy opisuje oczywiście konkretne działanie podjęte w danej klasie, jednakże sam "szkielet" takiego podsumowania jest podobny.Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów..

Średnia frekwencja klasy wynosi … Najmniej godzin opuścili: Krzysztof (…), Emilia (…) i Kacper (….

Wyjazd do kina na film "Fantastyczne zwierzęta", na Jarmark Bożonarodzeniowy - kl.IIe .. skarg na niestosowne zachowanie na lekcjach.. Ilość uczniów.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Wychowawca.. Informacje ogólne Klasyfikowani Nieklasyfikowani Bez ocen ndst.. Ilość uczniów.. Osiągnięcia uczniów w .. semestrze / roku szkolnym - ogólna charakterystyka, mocne i słabe strony zespołu klasowego.. % uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu: Uczniowie nieklasyfikowani: 2.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Ogólna charakterystyka klasy (poziom edukacyjny klasy, respektowanie norm społecznych itp.) II.Uczniowie ze 100% frekwencją na zajęciach szkolnych Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu: L.p.. Zespołu Wychowawczego w dniu 17.06.2016r.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Średnia ocen końcowych w klasie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi: 4,58.. Rok szkolny 2015/2016.. Wychowawca .. WYCHOWAWCA KLASY: ……….. Klasa 6 liczy sobie 23 uczniów 17 dziewcząt i 6 chłopców.. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II semestrze - 4 latki.. Ponadto wszyscy wychowawcy są w stałym kontakcie z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną, jak również z .1.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt