Karta charakterystyki środków dezynfekujących

Pobierz

Nie wdychać pyłu.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny Uniwersalny nabłyszczacz 1.3.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO CIDEX*OPA roztwór Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w1.3.. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zebrać mechanicznie.Karty charakterystyki lub karty techniczne środków myjących i dezynfekujących są załącznikiem do niniejszej instrukcji.. CHEM-ROZLEW Paweł Biegun 34-300 Żywiec, ul. 07 06 99: Inne niewymienione odpady.. Używać osobistego wyposażenia ochronnego (patrz sekcja 8).. Nie wprowadzać do kanalizacji.. Adres: ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k/Krakowa, Polska Telefon/Fax: + 48 12 414 00 60 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegostosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków; inne niewymienione odpady 070699 Wyczyścić pojemnik wodą.. z o.o. ul. Krucza 14 ; 96-512 Młodzieszyn Tel/fax.+48 (46) 861-67-41 e-mail: Charakterystyki Substancji Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. SWS-P.MR>2,6≤3,2 Data sporządzenia: 29.06.2016 Data aktualizacji: 02.01.17 Strona 3/12 4..

(34) 361 63 35 mail: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Opakowania, których oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać jak1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: HCS EUROPE Sp.. Środek chemiczny jako substancję czynną zawiera Propan-2-ol [zaw.. SURFACLEAN jest mieszaniną dezynfekującą o odczynie obojętnym, przeznaczoną do stosowania zakładach przemysłu spożywczego.. Opis środków pierwszej pomocy .. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI NAZWA I ADRES PRODUCENTA: RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay Spółka Jawna 72-001 Kołbaskowo, Kamieniec 50 NUMER REGON: 006618988 NUMER TELEFONU: (+48/91) 431-85-85 NUMER FAXU: (+48/91) 431-85-86 Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: 1.4.Karta charakterystyki preparatu chemicznego PROOF-TECH S. z.o.o.. strona 1 z 6 Karta charakterystyki jest zgodna z wymaganiami art 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów1.3.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: "CLOVIN" S.A. ul. Zarzecze 14 18-220 Czyżew tel: (86) 275 50 58 e-mail: Osoba odpowiedzialna za sporządzenie karty charakterystyki Anna Jeglikowska e-mail: 1.4.. Identyfikator produktu 1.2.. Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportuKARTA CHARAKTERYSTYKI aXonnite ..

Opis środków pierwszej pomocyŚrodek chemiczny dla przemysłu spożywczego.

Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.. Środek myjąco-zapachowy o właściwościach dezynfekujących "SAMA D .Data sporządzenia: 20.11.2001 r. Data aktualizacji: 21.11.2012 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI Pasta BHP ze ścierniwem 1 Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów .Karta charakterystyki EHRLE GmbH EHRLE FoamPlus Winter FPW Data aktualizacji: 08.11.2018 Numer materiału: c1093_sd Strona 2 z 9 Środki anionowe powierzchniowo czynne 5-15%, Środki rozpuszczalne w wodzie, Czynniki kompleksotwórcze, Dodatki, Zasady, Ochrona przed korozją, Aromaty (Limonene, Eugenol, Cinnamal, Coumarin) Charakterystyka chemiczna Środek dezynfekujący ma kategorię łatwopalności kategorii 4, która jest najmniej niebezpieczną kategorią łatwopalnych cieczy.środków czyszczących i dezynfekujących, substancja sterująca procesem, rozpuszczalnik, zastosowanie przemysłowe.. Łączna 28 tel./fax (+48) (33) 862 14 36, tel.. Informacja uzupełniającaW ramach działalności MEXEO realizowana jest produkcja środków myjących i dezynfekujących, w tym dla:KARTA CHARAKTERYSTYKI 8.2.1 Środki ochrony indywidualnej: ..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent Nazwa firmy: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co.

Inne zagrożeniaśrodków czyszczących i dezynfekujących, substancja sterująca procesem, rozpuszczalnik, zastosowanie przemysłowe.. 1.3.Dane dotyczące dostawy karty charakterystyki Ecochem s.c. 42-200 Częstochowa ul. Warszawska 206 tel.. 07 06 99 Inne niewymienione odpady Zużyte opakowania dokładnie opróżnić.. KGKarta Charakterystyki dla Koncentratu środka dezynfekującego Lysol informuje, że produkt zawiera alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, wodorotlenek potasu i klorofen.. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1.. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby - wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc lekarską.TRISEPT-MIX-KARTA-CHARAKTERYSTYKI.pdf (299.71 KB) Srodek Do Dezynfekcji REMIX SANIT 0 - Kopia.docx (54.48 KB) Karta-Charakterystyki-Cif-mleczko-do-czyszczenia.pdf (89.00 KB) Ludwik karta charakterystyki.pdf (201.09 KB)EuPCS: PP-BIO-2 Środki dezynfekcyjne i glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt, PP-BIO-4 Środki dezynfekujące dla dziedziny żywności i pasz Kategorie procesowe [PROC]: 10, 11 1.3.. Przekazać wypłukane opakowania do miejscowych zakładów recyklu.. Przekazać wypłukane opakowania do miejscowych zakładów recyklu..

Numer telefonu alarmowego:1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: P.P.H.U.

Informacje dla straży pożarnej Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno.. Zastosowania odradzane : inne niż wymienione powyżej.. Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportuKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 B 100 N SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa B 100 N 1.1.. Zastosowania odradzane: inne niż wymienione 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki VOKE Sp.. SEKCJA 4: Środki pierws zej pomocy 4.1.. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta stosowanych środków myjących lub dezynfekujących.KARTA CHARAKTERYSTYKI .. Pełne brzmienie symboli literowych, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (H) zostało podane w sekcji 16 karty.. 0 602 19 07 14 e-mail Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tę kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowego:KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA PREPARATU CHEMICZNEGO Opracowano w dniu: 06.01.07 Strona 1 /stron 7 NAZWA: WC TRIX Dezynfekujący HOT RED Data aktualizacji: 05.12.2007 r. (podstawa): Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 15.04.2020 Data aktualizacji: 02.04.2020 Strona 3 z 11 Unikać rozprzestrzeniania się kurzu.. Specjalne oznakowanie niektórych preparatów Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH Wdychanie pyłu/mgiełki oparów lub aerozoli powoduje podrażnienia dróg oddechowych.. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po .SPEKTRUM DZIAŁANIA - jak odczytywać oznaczenia skuteczności bójczej preparatu dezynfekcyjnego.. Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.Karta charakterystyki Data aktualizacji: 04.08.2017 BLITZ ORANGE G482 Strona 3 z 9 Tlenek węgla Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.. B - Bakterie (Gram+, Gram-, E.coli, E.hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus); MRSA - Szczep MRSA gronkowca złocistego (oporny na meticilinę); F - Grzyby; Tbc - Prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis); V - Wirusy otoczkowe (HIV, HCV, HBV, Vaccinia - EBOLA, Herpes simplex .stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków; inne niewymienione odpady 070699 Wyczyścić pojemnik wodą.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn o właściwościach dezynfekujących Strona 3 z 10 _____ SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt